Trwały nawyk analizowania i rejestrowania wyników strzałów sprawił, że wiedziałem dlaczego w jednych przypadkach trafiam, a w drugich pudłuję, z czego nieliczni myśliwi zdają sobie sprawę, choć jest to przecież podstawowy warunek robienia postępów w technice i stylu strzelania...
... Obowiązek dobrego opanowania sztuki strzelania wynika z etyki łowieckiej...

- Tadeusz Puchalski
"Broń śrutowa i technika strzelania"

 

ROZDZIAŁ IV. Prawidła odnoszące się do poszczególnych rodzajów strzelań

§29.

Strzelanie do rzutków na osi myśliwskiej:

1. Przy strzelaniu z miejsca, strzelcy całej grupy zajmują właściwe stanowiska strzeleckie. Po sprawdzeniu przez prowadzącego strzelanie, że wszyscy strzelcy są gotowi, podaje się im kolejno rzutki bez komendy, po przyjęciu postawy gotowości w czasie do 3 sekund,
2. Po oddaniu strzałów przez wszystkich znajdujących się na stanowiskach strzelców, następuje przesunięcie się ich na stanowiska następne i tak aż do zakończenia serii,
3. Przy strzelaniu z podchodu, strzelcy całej grupy zajmują miejsca na stanowisku wyczekiwania,
4. Strzelec, na którego przypada kolejność strzelania, staje na stanowisku wyjściowym, ładuje broń, jednak jej nie zamyka. Na komendę prowadzącego strzelanie: "marsz" - strzelec zamyka broń i trzymając ją oburącz, skierowaną wylotami luf w kierunku strzelania oraz skośnie ku górze, z kolbą na wysokości biodra, podchodzi naturalnym, równomiernym krokiem na wyznaczonej ścieżce strzeleckiej,
5. Rzutki podaje się w tym czasie, kiedy podchodzący strzelec znajduje się na ścieżce strzeleckiej, nie dalej niż 14 a nie bliżej niż 11 metrów od wyrzutni,
6. Po ukazaniu się rzutka (rzutków), strzelec składa się i daje jeden lub dwa strzały,
7. Po oddaniu strzałów należy, nie odwracając się, broń otworzyć, rozładować i z otwartymi komorami nabojowymi wrócić na stanowisko wyczekiwania.

§30.

Strzelanie do rzutków na kręgu myśliwskim:

1. Strzelcy całej grupy ustawiają się w rzędzie (gęsiego), zgodnie z ustaloną kolejnością, za odpowiednim stanowiskiem strzeleckim, skąd pojedynczo podchodzą na to stanowisko,
2. Strzelec, na którego przypada kolejność strzelania, zajmuje stanowisko strzeleckie, ładuje broń, przyjmuje postawę gotowości i podaje komendę ?daj?, po której podaje mu się rzutki, w czasie do 3 sekund od podania komendy,
3. W momencie spostrzeżenia wyrzuconego rzutka (rzutków) strzelec składa się i daje jeden lub dwa strzały,
4. Po oddaniu strzałów należy otworzyć broń, całkowicie ją rozładować i z otwartymi komorami nabojowymi, po okazaniu jej sędziemu, opuścić stanowisko strzeleckie,
5. Rzutki w dublecie powinny się krzyżować w miejscu pomiaru w kole o średnicy 1 metra.

§31.

Strzelanie do rzutków na przelotach:

1. Strzelcy całej grupy ustawiają się w rzędzie (gęsiego), zgodnie z ustaloną kolejnością, za odpowiednim stanowiskiem strzeleckim, skąd pojedynczo podchodzą na to stanowisko,
2. Strzelec, na którego przypada kolejność strzelania, zajmuje stanowisko strzeleckie, ładuje broń, przyjmując postawę gotowości i podaje komendę ?daj?, po której podaje mu się rzutki, w czasie do 3 sekund od podania komendy,
3. W momencie spostrzeżenia wyrzuconego rzutka (rzutków) strzelec składa się i daje jeden lub dwa strzały,
4. Po oddaniu strzałów należy otworzyć broń, całkowicie ją rozładować i z otwartymi komorami nabojowymi, po okazaniu jej sędziemu, opuścić stanowisko
5. strzeleckie,
6. Trafienie zalicza się do linii stanowiska.

§32.

Przy wszystkich strzelaniach do rzutków, rzutki należy unieważnić i podać nowe, jeżeli:

1. Rzutek rozerwie się przy wyrzuceniu, a przed oddaniem strzału,
2. Tor lotu rzutka odbiega od normy i rzutek nie został przyjęty; jeżeli rzutek został przyjęty zalicza się wynik strzału, jednakże strzał w takich warunkach jest dopuszczalny tylko wtedy, gdy zachowane są warunki bezpieczeństwa, a rzutek jest w locie,
3. Rzutek podano przed komendą strzelca lub przed przyjęciem przez niego postawy gotowości,
4. Rzutek podany jest z niewłaściwej wyrzutni (krąg),
5. Rzutek podany jest po zbliżeniu się strzelca na odległość mniejszą niż 11 metrów od wyrzutni (oś myśliwska),
6. Ponadto, przy strzelaniu dubletów (kolejność przyjęcia rzutka dowolna):
1) zamiast dubleta podano rzutek pojedynczy,
2) obydwa rzutki zostaną rozbite jednym strzałem,
7. Rzutki nie zostały wyrzucone jednocześnie (dopuszczalna tolerancja 0,5 sekundy),
8. Rzutki zderzą się w locie przed strzałem.

§33.

Strzelanie do makiety zająca w przebiegu:

1. Strzelcy całej grupy zbierają się na stanowiskach wyczekiwania, skąd - zgodnie z ustaloną kolejnością - podchodzą pojedynczo na stanowisko strzeleckie,
2. Każdy strzelec powinien zakończyć serię dziesięciu strzałów w czasie do 5 minut, a pięciu strzałów do 2 minut i 30 sekund od chwili zajęcia stanowiska,
3. Kiedy strzelec stoi na stanowisku strzeleckim w postawie gotowości, należy uruchomić makietę, w czasie do 3 sekund,
4. Po ukazaniu się makiety na przebiegu strzelec powinien złożyć się, dać do niej jeden lub dwa strzały, po czym przeładować broń, przyjąć znowu postawę gotowości i oczekiwać ukazania się makiety następnego przebiegu, postępując podobnie aż do zakończenia całej serii przebiegów makiety,
5. Przebieg makiety należy unieważnić i powtórzyć, jeżeli:
1) makieta ukaże się z niewłaściwego kierunku,
2) makieta ukaże się w pozycji jak po trafieniu,
3) nastąpi przed strzałem zakłócenie ruchu makiety z przyczyn technicznych, a strzelec nie oddał strzału,
4) uruchomienie makiety nastąpi przed przyjęciem postawy gotowości strzelca lub po upływie 3 sekund, a strzelec nie oddał strzału,
5) w wyniku awarii makieta nie sygnalizuje trafienia.

§34.

Strzelanie do makiety dzika w przebiegu:

1. Strzelcy całej grupy zbierają się na stanowisku wyczekiwania, skąd, zgodnie z ustaloną kolejnością, podchodzą pojedynczo na stanowiska strzeleckie. Każdy strzelec powinien zakończyć serię dziesięciu strzałów w czasie do 5 minut lub pięciu strzałów w czasie 2 minut 30 sekund od chwili zajęcia stanowiska,
2. Kiedy strzelec stoi na stanowisku strzeleckim w postawie gotowości, należy uruchomić makietę w czasie do 3 sekund,
3. Po ukazaniu się makiety na przebiegu strzelec powinien złożyć się i oddać do niej jeden strzał, po czym ponownie załadować broń, przyjąć znowu postawę gotowości i oczekiwać ukazania się makiety następnego przebiegu, postępując podobnie, aż do zakończenia całej serii przebiegów makiety,
4. Przebieg makiety należy powtórzyć, jeżeli:
1) makieta ukazała się z niewłaściwego kierunku,
2) nastąpiło zakłócenie ruchu makiety, a strzelec nie oddał strzału,
5. 3) uruchomienie makiety nastąpiło przed przyjęciem postawy gotowości, a strzelec nie oddał strzału. Po zakończeniu serii przebiegów, należy ocenić wartość przestrzelin na makiecie, a przed ponownym jej użyciem wszystkie przestrzeliny zakreślić i zalepić naklejką lub nakleić nową tarczę.

§35.

Strzelanie do makiety rogacza i lisa:

1. Strzelcy całej grupy zbierają się na stanowisku wyczekiwania, skąd, zgodnie z ustaloną kolejnością, podchodzą na stanowiska strzeleckie,
2. Strzelcy, na których przypada kolejność strzelania, stają na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich i oświadczając kolejno ?gotów?, oczekują na sygnał do rozpoczęcia strzelania,
3. Prowadzący strzelanie, po stwierdzeniu gotowości strzelców na stanowiskach strzeleckich, daje komendę "ognia", która jest sygnałem do rozpoczęcia strzelania i od tej chwili mierzy się czas jego trwania,
4. Po komendzie prowadzącego strzelanie, strzelcy oddają w czasie do 10 minut nie więcej niż po pięć strzałów do makiety rogacza i lisa w dowolnej kolejności,
5. Po upływie 10 minut (a przy serii skróconej po upływie 5 minut) od rozpoczęcia strzelania, prowadzący podaje komendę "przerwać ogień", po której strzelcy obowiązani są natychmiast - niezależnie od tego, czy zdążyli oddać wszystkie strzały, czy też nie - otworzyć i rozładować broń i z otwartymi komorami nabojowymi opuścić stanowiska strzeleckie,
6. Jeżeli w czasie strzelania makieta opadnie lub zmieni prawidłową pozycję należy przerwać strzelanie, poprawić makietę i kontynuować strzelanie,
7. Po zakończeniu serii strzelania, należy ocenić wartość przestrzelin na makietach, a przed ponownym ich użyciem wszystkie przestrzeliny zakreślić i zalepić naklejką lub nakleić nowe tarcze.