Trwały nawyk analizowania i rejestrowania wyników strzałów sprawił, że wiedziałem dlaczego w jednych przypadkach trafiam, a w drugich pudłuję, z czego nieliczni myśliwi zdają sobie sprawę, choć jest to przecież podstawowy warunek robienia postępów w technice i stylu strzelania...
... Obowiązek dobrego opanowania sztuki strzelania wynika z etyki łowieckiej...

- Tadeusz Puchalski
"Broń śrutowa i technika strzelania"

=================================================================================

Poniżej zamieszczono linki do aktualnych prawideł strzelań myśliwskich. Więcej szczegółów na stronie ZG PZŁ.

Prawidła obowiązujące od roku 2020 (NOWE) - 5-bój z osią praktyczną

Prawidła przejściowe na rok 2020 - 6-cio bój z osią zająca i bażanta

=================================================================================


Prawidła strzelań myśliwskich obowiązujące do roku 2019 zamieszczone są poniżej.

§1.

 Na strzelnicach Polskiego Związku Łowieckiego prowadzi się strzelania, odpowiadające sposobom polowania na podstawowe gatunki zwierzyny, występujące w naszych łowiskach.

I tak uczymy strzelać:

śrutem
- do rzutków na osi myśliwskiej,
- do rzutków na kręgu myśliwskim,
- do rzutków na przelotach,
- do makiety zająca w przebiegu,

kulami
- do makiety dzika w przebiegu,
- do makiety rogacza,
- do makiety lisa.

Aby ujednolicić zasady współzawodnictwa na zawodach w strzelaniach myśliwskich, obowiązują na strzelnicach PZŁ następujące Prawidła:

 

ROZDZIAŁ I. Przygotowanie strzelnic i urządzeń technicznych przed rozpoczęciem strzelań

§2.

Za przygotowanie urządzeń do prawidłowego przeprowadzenia konkurencji odpowiedzialny jest organizator zawodów.

§3.

1. Wyrzutnie do rzutków na osi myśliwskiej należy tak wyregulować, żeby spełniały trzy podstawowe warunki:
1) kierunek lotu rzutków z wyrzutni środkowej wypadał na przedłużeniu linii przechodzącej przez środkowe (trzecie) stanowisko strzeleckie i środkową wyrzutnię a z bocznych wyrzutni krzyżował się, nie wykraczając poza przedłużenie strefy przechodzącej przez skrajne stanowiska strzeleckie i środkową wyrzutnię,
2) tory lotu rzutków rozmieszczone były na różnych wysokościach, jednak mierzone na dziesiątym metrze od wyrzutni, nie były niższe niż 1,5 metra i nie wyższe niż 4 metry nad poziom stanowisk strzeleckich,
3) aby rzutki dolatywały od wyrzutni na odległość mierzoną horyzontalnie na poziomie stanowisk strzeleckich, nie bliżej niż 55 i nie dalej niż 65 metrów,
2. W przypadku maszyny pływającej, podstawowe zasady ustawienia nie ulegają zmianie (tor lotu i zasięg).
3. Jeżeli strzelnica wyposażona jest w urządzenia do strzelania dubletów z wyrzutni środkowych, należy te urządzenia tak wyregulować, żeby dodatkowo spełniały następujące warunki:
1) kierunki toru lotu obu rzutków odchylały się od umownej linii przechodzącej przez środkowe stanowisko strzeleckie i środek wyrzutni około 1 metr w prawo lub w lewo, w punkcie odległym o 10 metrów od wyrzutni,
2) wysokość lotu obu rzutków była podobna,

3) drugi rzutek powinien podążać za pierwszym w odległości co najmniej 5 metrów.

§4.

Wyrzutnie na kręgu myśliwskim należy tak wyregulować, żeby rzutki z obydwu wyrzutni w miejscu krzyżowania się przelatywały na wysokości około 4,5 metra (z tolerancją 0,5 metra) a dolatywały na odległość mierzoną horyzontalnie na poziomie stanowisk strzeleckich, nie bliżej niż 55 i nie dalej niż 65 metrów od wyrzutni.

§5.

Wyrzutnie do rzutków na wieży przelotów należy tak wyregulować, żeby spełniały następujące warunki:

1. Kierunek toru lotu rzutków wypadał na linii przechodzącej od wyrzutni przez środkowe (drugie) stanowisko strzeleckie, w przypadku maszyny ruchomej tory lotu rzutków nie mogą przekraczać linii przebiegających od wyrzutni do skrajnych stanowisk strzeleckich,
2. Wysokość lotu rzutków nad linią stanowisk strzeleckich wynosiła 20 metrów,
3. Rzutki przelatywały na odległość od wyrzutni do środkowego stanowiska strzeleckiego (ca 30 metrów) w czasie od 1,4 do 1,6 sekundy.
4. Jeżeli strzelnica wyposażona jest w urządzenia do strzelania dubletów, należy urządzenia te tak wyregulować, aby drugi rzutek podążał za pierwszym w odległości co najmniej 5 metrów.

§6.

Każdy rzutek, niezależnie od rodzaju strzelania, winien podążać, po wyjściu z maszyny, po wyznaczonym mu torze.

§7.

1. Urządzenie ruchomej makiety zająca powinno być wykonane z blachy (3,5 - 5,0 mm) tak, aby przedstawiała zająca w skoku, długość makiety - licząc od piersi do nasady omyka - winna wynosić 45 cm, a wysokość, mierzona na środku zapadki - 17 cm. W odległości 4 cm od początku makiety (na piersi makiety), wycinamy prostokątny poziomy otwór o wymiarach 16 x 12 cm, za którym znajduje się zapadka o 1 cm większa na wszystkich bokach od otworu i wykonana z blachy 4 mm. Sprężyny i urządzenie zwalniające wg uznania konstruktora.
2. Makieta zająca musi być tak wyregulowana, aby zwalniała urządzenie sygnalizujące trafienie pod naciskiem 1 kg w każdym miejscu zapadki, jak również, aby przy strzałach z odległości 40 metrów nabojem dozwolonym do strzelania zająca, zaznaczała trafienie (wskaźnik zaznaczający trafienie z materiału koloru jaskrawego). Wskaźnik zaznaczający trafienie nie może być widoczny przed strzałem.
3. Makieta zająca powinna być ustawiona na urządzeniu poruszającym ją w taki sposób, aby odległość pomiędzy dolną jej częścią a poziomem gruntu lub belki wynosiła 14 cm. (Uwaga: poziom belki równa się poziomowi stanowiska).
4. Makieta zająca porusza się w obu kierunkach na przebiegu, przechodząc jego długość 6 metrów w polu widzenia strzelca w czasie od 1,4 do 1,6 sekundy. Odległość od stanowiska do makiety wynosi 35 metrów.

§8.

Urządzenia ruchomej makiety dzika należy tak wyregulować, żeby makieta poruszała się w obu kierunkach na przebiegu, przechodząc jego długość 10 metrów w polu widzenia strzelca w czasie od 2,4 do 2,6 sekundy. Odległość od stanowiska do makiety wynosi 50 metrów.

§9.

Makiety rogacza i lisa należy ustawić pionowo i prostopadle do osi strzelania, tak by były wyraźnie widoczne ze stanowisk strzeleckich. Wzdłuż osi strzelania należy ustawić przesłony, aby wyeliminować możliwość oddania strzału do niewłaściwej makiety. Organizator określa wzajemne położenie makiet z tym, że odległość pomiędzy sylwetkami musi wynosić co najmniej 15 cm . Odległość od stanowiska do makiet wynosi 100 metrów.

§10.

Organizator zawodów jest zobowiązany zapewnić obsługę techniczną do odbioru strzelnicy przez sędziego głównego oraz odpowiada za sprawność urządzeń i możliwość ich regulacji. Organizator na wniosek sędziego głównego lub stanowiskowego zobowiązany jest usunąć przeszkody uniemożliwiające odbiór strzelnicy lub przeprowadzenie zawodów.