Okręgowe władze i organa PZŁ:

- Okręgowy Zjazd Delegatów

- Zarząd Okręgowy

- Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny

- Okręgowy Sąd Łowiecki

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków z dnia 25.07.2015r.

Komisja Uchwał i wniosków w składzie:
    1. Przewodniczący Andrzej Dul
Członkowie
    2. Piotr Wosinek
    3. Kazimierz Szydło

Przedstawia następujący projekt uchwały

Uchwała XXI Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego
z dnia 25.07.2015 w sprawie kierunku działania i zasad realizacji zadań w latach 2015-2020

 1. XXI Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ Katowice składa podziękowanie:
  • Wszystkim myśliwym naszego Okręgu, którzy w minionej kadencji rzetelnie, z zaangażowaniem realizowali zadania wynikające z uchwał XXII Krajowego oraz XX Okręgowego Zjazdu Delegatów PZŁ w dziedzinie gospodarowania populacjami zwierząt łownych i wnieśli znaczący wkład w ochronę polskiej przyrody.
  • Administracji Rządowej, samorządowej szczebla wojewódzkiego, powiatowego i miejsko-gminnego, Administracji Lasów Państwowych za bardzo dobrą współpracę przy realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo łowieckie.
 2. XXI Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ przyjął i zatwierdził sprawozdanie Okręgowej Rady łowieckiej w Katowicach z działalności okręgowych organów i komisji problemowych Zrzeszenia za lata 2010-2015 oraz składa podziękowanie członkom ustępujących okręgowych organów i komisji Polskiego Związku łowieckiego za realizacje zadań w minionej kadencji.
 3. XXI Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ Katowice działając na podstawie § 124 Statutu PZŁ, zobowiązuje okręgowe organy PZŁ do realizacji w nadchodzącej kadencji następujących zadań:
 1. W ramach gospodarki łowieckiej:
  • Prowadzenie przez koła racjonalnej i intensywnej gospodarki łowieckiej, mającej na celu z jednej strony utrzymanie optymalnych stanów zwierzyny, a drugiej maksymalnego ograniczenia szkód łowieckich.
  • Opracowanie okręgowego programu poprawy warunków bytowania i rozwoju zwierzyny drobnej, zająca i kuropatwy oraz bażanta.
 2. W dziedzinie kultury, tradycji i promocji łowiectwa
  Kreowanie poprawnego wizerunku polskiego myśliwego poprzez m.in.:
  • organizowanie otwartych imprez łowieckich dla młodzieży i lokalnej społeczności takich jak plenery, konkursy wiedzy przyrodniczo - łowieckiej;
  • popularyzacje strzelectwa myśliwskiego i sygnalistyki myśliwskiej;
  • wydawanie kwartalnika łowieckiego;
  • organizację wystaw łowieckich;
  • rozpropagowanie na wszystkie Rejony łowieckie okręgu katowickiego idei organizowanych corocznie wystaw trofeistycznych wzorem Rejonu Rybnickiego w Rudach Raciborskich;
  • wspieranie kół w działaniach związanych z ochroną środowiska, przede wszystkim zachęcania szkół do uczestnictwa w akcjach ”Ożywić pola”.
 3. W dziedzinie szkoleń
  • kontynuowanie szkoleń dla członków zarządów kół, członków Komisji Rewizyjnych, członków Komisji do szacowania szkód łowieckich
  • propagowanie w społeczeństwie idei aktywnej ochrony przyrody, w tym oczywiście łowiectwa oraz wzmacnianie wśród myśliwych świadomości znaczenia ich działań w całym systemie ochrony przyrody w Polsce.
 4. W dziedzinie kynologii
  • Propagowanie hodowli i użytkowego wykorzystania rasowego psa myśliwskiego
  • Przynajmniej raz na dwa lata zorganizować warsztaty szkoleniowe dla młodych psów myśliwskich
 5. W dziedzinie strzelectwa myśliwskiego
  • popularyzacja strzelectwa poprzez coroczne organizowanie zawodów
  • kontynuacja i rozpropagowanie ”wtorków strzeleckich”
 6. W zakresie spraw organizacyjnych:
  • zobowiązuje się Okręgową Radę Łowiecką i Zarząd Okręgowy do dalszej rozbudowy okręgowej strony internetowej
  • modernizacja dachu budynku administracyjnego PZŁ
  • modernizacja osi przelotów
 7. Inne wnioski zgłoszone w trakcie obrad:
  • powołać Komisję ds. promocji łowiectwa i kontaktów z mediami;
  • powołać Komisję Problemową Kobiet Polujących;
  • uruchomić cykl kursów sygnalistyki myśliwskiej;
  • utworzyć we współpracy z muzeum zamkowym w Pszczynie ekspozycję muzealną dotyczącą historii łowiectwa w naszym okręgu;
  • zobowiązać każde Koła Łowieckie do organizacji co najmniej trzech zadań związanych z promocją łowiectwa w środowisku lokalnym; z zadań tych Koła winny być rozliczane do końca marca każdego roku;
  • zobowiązać ORŁ do powołania rzecznika prasowego na szczeblu Okręgu, zobowiązać koła łowieckie do powołania rzeczników prasowych kół;