Nowa strona ZO PZŁ

 

konkurs fotograficzny
PRZYRODA OJCZYSTA 2021/2022

 

 


Katowicki Okręg Łowiecki ma powierzchnię użytkową łowisk około 470 tyś ha i jest podzielony na 109 obwodów łowieckich. W Okręgu zarejestrowanych jest 105 kół łowieckich i około 3700 myśliwych.

ZO-PZL

 

Kto może ubiegać się o członkostwo w PZŁ?

W myśl prawa członkostwo w PZŁ daje uprawnienia do wykonywania polowania. Członkostwo może uzyskać osoba fizyczna na mocy uchwały właściwego według miejsca stałego zameldowania zarządu okręgowego PZŁ, jeżeli:

 1. Jest pełnoletnia;
 2. Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw obywatelskich;
 3. Ma walory moralne dające rękojmię etycznego wykonywania łowiectwa;
 4. Nie była karana za przestępstwa wymienione w ustawie "Prawo Łowieckie";
 5. Odbyła roczny staż kandydacki oraz szkolenie przeprowadzone w pzł;
 6. Zdała z wynikiem pozytywnym egzamin z zakresu łowiectwa oraz wykazała się umiejętnościami strzeleckimi;
 7. Złożyła deklarację i uiściła wpisowe.

Jak zostać członkiem PZŁ?

Osoba ubiegająca się o członkostwo PZŁ musi odbyć roczny staż - składa wniosek o przyjęcie na staż do zarządu koła/OHZ lub Zarządu Okręgowego właściwego według miejsca stałego zameldowania wraz z oświadczeniem o przystąpieniu (lub nie) do ubezpieczenia stażysty. Koła łowieckie lub kierownik Ośrodka Hodowli Zwierzyny zobowiązane są do przesłania w terminie 14 dni od dnia przyjęcia na staż wniosku do właściwego zarządu okręgowego PZŁ o przyjęciu na staż. O przyjęciu na staż zarząd koła łowieckiego lub kierownik ośrodka hodowli zwierzyny zawiadamia także stażystę, powiadamiając go jednocześnie o obowiązku osobistego odebrania, w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia we właściwym zarządzie okręgowym, dzienniczka stażysty. Zarząd koła łowieckiego lub kierownik ośrodka hodowli zwierzyny wyznaczają stażyście opiekuna, który jest odpowiedzialny za szkolenie stażysty podczas stażu. Opiekunem może być jedynie członek Polskiego Związku Łowieckiego, będący członkiem koła lub pracownikiem ośrodka hodowli zwierzyny, w miarę możliwości z dużym doświadczeniem łowieckim.

Na czym polega staż?

Staż rozpoczyna się z chwilą wpisania do rejestru stażystów Zarządu Okręgowego i trwa minimum 1 rok.

 1. W terminie 7 dni od otrzymaniu dokumentów (wniosek na staż, oświadczenie dot. ubezpieczenia), właściwy zarząd okręgowy wpisuje stażystę do rejestru stażystów odnotowując ten fakt we wniosku o przyjęciu na staż. Fakt wpisania do rejestru stażystów musi być wprowadzony do systemu informatycznego "Łowiectwo w Polsce" w dniu wpisania do rejestru.
 2. O wpisaniu do rejestru stażystów właściwy zarząd okręgowy zawiadamia stażystę.
 3. Stażysta osobiście odbiera we właściwym zarządzie okręgowym dzienniczek stażysty, którego wzór stanowi załącznik do uchwały.

Kandydaci do PZŁ odbywają staż w kołach łowieckich lub w ośrodkach hodowli zwierzyny. Staż obejmuje zakres zgodnie z Uchwałą NRŁ nr 41/2007 i 68/2009.

Zgodnie z Prawem Łowieckim z odbycia stażu zwolnione są osoby:

 • posiadające średnie lub wyższe wykształcenie z zakresu leśnictwa oraz średnie rolnicze ze specjalizacją w zakresie gospodarki łowieckiej,
 • strażnicy łowieccy legitymujący się, co najmniej dwu letnim okresem zatrudnienia na tym stanowisku,
 • cudzoziemcy posiadający uprawnienia do wykonywania polowania w innym państwie,
 • osoby, które uprzednio utraciły członkostwo w Zrzeszeniu.

 Szkolenia dla nowowstępujących

Szkolenie dla nowo wstępujących do PZŁ w Okręgu Katowickim odbywa się dwa razy do roku, a dany kurs obejmuje 2 tygodniowy cykl szkolenia. Koło przesyła do właściwego Zarządu Okręgowego uchwałę o zaliczeniu rocznego stażu oraz skierowanie na kurs.

Egzamin na myśliwego

Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu, składa we właściwym, (ze względu na stałe zameldowanie) biurze ZO PZŁ pisemny wniosek zawierający dane personalne, do którego obowiązana jest dołączyć:

 • kserokopię dowodu tożsamości lub innego dokumentu poświadczającego miejsce stałego zamieszkania w RP,

Egzamin składa się z trzech części: testu, sprawdzianu strzeleckiego i części ustnej. ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28.12.2009. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: przedstawiciele PZŁ, Urzędu Marszałkowskiego, LP i Policji. Egzamin łowiecki jest egzaminem państwowym.

Warunki przyjęcia do PZŁ

Warunkiem przyjęcia do Polskiego Związku Łowieckiego jest dostarczenie:

 1. Zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa wymienione w Prawie łowieckim.
 2. Dowodu wpłaty wpisowego w wysokości - 960 zł oraz składki członkowskiej na rok 2019 w wysokości 363 zł na konto: Bank PEKAO S.A. II /Katowice 51 1020 2313 0000 3102 0197 1613 „wpisowe i składka PZŁ”.
 3. Kserokopii dowodu osobistego.
 4. Zdjęcia do legitymacji (biometrycznego).
 5. Wypełnionej deklaracji Deklaracja członkowska do PZŁ.
 6. Zaświadczenia o uzyskaniu podstawowych uprawnień do wykonywania polowania.

 Jednostka zajmująca się pozwoleniami na broń:

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Wydział Postępowań Administracyjnych,
40-038 Katowice, ul Lompy 19,
32 200 2950, 32 200 2945,
Godz. urzędowania: wtorek i czwartek - 8:30 - 14:30.

Do podania o wydanie pozwolenia na zakup broni (w podaniu podać ilość sztuk broni, imię ojca, imię i nazwisko panieńskie matki, datę i miejsce urodzenia, nr telefonu, oświadczenie, że broń będzie służyła do celów łowieckich oraz PESEL) należy załączyć oprócz wcześniej wymienionych dokumentów:

 1. opinia z koła łowieckiego gdzie odbywał się staż
 2. zaświadczenie o zatrudnieniu ew. wypis z rejestru
 3. dwie fotografie
 4. dowód wpłaty tyt. uzyskania pozwolenia na broń na kwotę 242 zł. (kwota zmienna)

Konto: UM Katowice, ul. Pocztowa 5
PKO BP Nr 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111