Katowicki Okręg Łowiecki ma powierzchnię użytkową łowisk około 470 tyś ha i jest podzielony na 109 obwodów łowieckich. W Okręgu zarejestrowanych jest 105 kół łowieckich i około 3700 myśliwych.

ZO-PZL

Okręg katowicki stanowiący część województwa śląskiego, leży w zachodniej części pasa wyżyn południowopolskich. Północną część okręgu katowickiego zajmują pagórkowate obszary Wyżyny Śląskiej i Krakowskiej, w części południowej pofałdowany Płaskowyż Rybnicki.

To teren pełen przyrodniczych sprzeczności. Z jednej strony wielkie skupisko dużych miast, zagęszczenie ludności, rozwinięta sieć dróg, zdegradowane przez przemysł ciężki środowisko, z drugiej strony bardzo duża lesistość wynosząca ponad 60% powierzchni obwodów łowieckich, wspaniałe parki krajobrazowe, rezerwaty, w tym również, łączący się z historią łowiectwa rezerwat „Żubrowisko” – utworzony dla ochrony populacji żubra, oraz pomniki przyrody.

W okręgu występuje bardzo duże zagęszczenie ludności, wynoszące około 600 osób na km2 .Z tym faktem łączy się ogromna penetracja terenów leśnych .Mimo to występują w okręgu wysokie stany zwierzyny grubej (jeleni, dzików, saren).

Prowadzenie gospodarki łowieckiej w tych warunkach jest niezwykle trudne i myśliwi, podejmują bardzo duży wysiłek, aby populacje zwierzyny łownej mogły się rozwijać.

Charakterystyka okręgu

Okręg katowicki PZŁ rozpoczął działalność 20 listopada 1999r., z chwilą uchwalenia Statutu PZŁ.
W dniu 1 marca 2000r. N.R.Ł. określiła obszar Okręgu, który obejmuje następujące powiaty ziemskie: zawierciański, olkuski, będziński, tarnogórski, gliwicki, raciborski, rybnicki, wodzisławski, pszczyński, tyski, mikołowski.

Do władz i organów PZŁ na szczeblu okręgu zalicza się:

• Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ

• Okręgową Radę Łowiecką

• Zarząd Okręgowy

• Okręgową Komisję Rewizyjną

• Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego

• Okręgowy Sąd Łowiecki

Okręg Katowicki o powierzchni użytkowej łowisk ok. 477 tysięcy hektarów jest podzielony na 109 obwodów łowieckich. W Okręgu zarejestrowane są 103 koła łowieckie i około 3840 myśliwych.

Poniższa tabela przedstawia pozyskanie zwierząt łownych w sezonie 2014/15 oraz liczebność wiosną 2015 roku w okręgu katowickim na podstawie rocznych planów łowieckich dla obwodów dzierżawionych przez koła łowieckie.

Gatunek Pozyskanie Liczba   Gatunek Pozyskanie Liczba

Łosie

0

82

 

Piżmaki

77

1752
Jelenie szlachetne

1742

3773

 

Zające

171

7359
Daniele

346

985

 

Bażanty

5452

18277

Sarny

3754

15075

 

Kuropatwy

25

3526
Dziki

4921

5485

 

Gęsi

195

 

Lisy

3699

4778

 

Kaczki

3746

 

Jenoty

441

1339  

Łyski

200

 

Borsuki

168

899  

Słonki

15

 

Tchórze

62

881  

Grzywacze

825

 

Kuny

168

1717   Szopy pracze 1 26