Gospodarka łowiecka obejmuje zespół planowanych i skoordynowanych czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie zwierzyną w myśl zasad ekonomii i zgodnie z założeniami ochrony przyrody oraz zgodnie z gospodarką rolną i leśną.

ambona

W Okręgu Katowickim występują nieustabilizowane populacje jelenia szlachetnego, w których istnieje konieczność zwiększenia udziału III klasy wieku byków.
Zasady selekcji i gospodarowania populacjami nieustabilizowanymi określa Uchwała nr 71/2009 Naczelnej Rady Łowieckiej z 8 września 2009. Tekst tej uchwały wraz z załącznikiem określającym kryteria znajduje się →tutaj.

Struktura pozyskania jelenia szlachetnego winna wynosić:

a) w grupach płciowo - wiekowych

  • byki - zgonie z pkt. 2.1 struktura pozyskania i kryteria odstrzału według pkt. 2.5 (ww. uchwała 71)
  • łanie - dopełnienie do planu wynikającego z przyrostu zrealizowanego
  • cielęta do 30%


b) w klasach wieku byków

  • I klasa wieku (1 - 4 poroże, 2 - 5 rok życia) - 30 - 50%
  • II klasa wieku (5 - 9 poroże, 6 - 10 rok życia) - 30 - 50%
  • III klasa wieku (10 poroże i powyżej, 11 rok życia i starsze) - do 20%


Kryteria oceny prawidłowości odstrzału byków jelenia szlachetnego w Okręgu Katowickim

Klasa wieku Poroże
rok życia
Opis poroża Ocena
I klasa wieku 1 poroże
2 rok życia
szpicaki o długości tyk do 20 cm O
szpicaki o długości tyk powyżej 20 cm do 30 cm X
szpicaki o długości tyk powyżej 30 cm, oraz o tykach rozwidlonych i koronne XX
2 poroże
3 rok życia
ósmaki nieregularne i poniżej tej formy O
ósmaki regularne X
byki powyżej regularnego ósmaka XX
3 i 4 poroże
4 - 5 rok życia
wszystkie byki niekoronne O
wszystkie byki jednostronnie koronne X
wszystkie byki obustronnie koronne XX
II klasa wieku 5-9 poroże
6-10 rok życia
wszystkie byki niekoronne i jednostronnie koronne O
- -
wszystkie byki obustronnie koronne XX
III klasa wieku 10 poroże i powyżej
11 rok życia i starsze
wszystkie byki bez względu na formę poroża O


Ustalenia dodatkowe

  1. Za odnogę uznaje się każdy odrostek o długości powyżej 3 cm w I klasie wieku oraz powyżej 5 cm w II i III klasie wieku.
  2. Pozyskanie myłkusa i szydlarza uznawane jest zawsze za odstrzał prawidłowy bez względu na przyznaną do odstrzału klasę wieku i nie przyznaje się za nie punktów niebieskich.