Gospodarka łowiecka obejmuje zespół planowanych i skoordynowanych czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie zwierzyną w myśl zasad ekonomii i zgodnie z założeniami ochrony przyrody oraz zgodnie z gospodarką rolną i leśną.

ambona

Pełny tekst załącznika do uchwały NRŁ nr 57/2005 z dnia 22 lutego 2005 r. o zasadach selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych można zobaczyć w formacie PDF tutaj.
Zawiera on zasady struktury pozyskania oraz kryteria oceny prawidłowości odstrzału łosi, jeleni szlachetnych, jeleni sika, danieli, saren, dzików i muflonów.

Struktura pozyskania winna wynosić:

a) w grupach płciowo - wiekowych

  • byki do 40%
  • łanie do 50%
  • cielęta do 20%


b) w klasach wieku byków

  • I klasa wieku - (1 - 3 poroże, 2 - 4 rok życia) - 30 - 40%
  • II klasa wieku - (4 poroże i wyżej, 5 rok życia i starsze) - 60 - 70%


Kryteria oceny prawidłowości odstrzału byków jelenia sika w Okręgu Katowickim

Klasa wieku Poroże
rok życia
Opis poroża Ocena
I klasa wieku I poroże
2 rok życia
szpicaki o tykach cienkich, ostro zakończonych o długości do 15 cm O
szpicaki o tępo zakończonych tykach oraz szpicaki o tykach ostro zakończonych o długości powyżej 15 cm X
II poroże
3 rok życia
szydlarze i widłaki o tykach nie przekraczających 15 cm oraz widłaki o masie poroża do 40 dag (w Okręgu Katowickim) O
szydlarze o tępo zakończonych tykach powyżej 15 cm oraz mocne widłaki o masie poroża powyżej 40 dag (w Okręgu Katowickim) X
III poroże
4 rok życia
nieregularne szóstaki i poniżej tej formy oraz szóstaki o krótkich opierakach (do 3 cm) i bez opieraków oraz ósmaki mające widlice o równych długościach odnóg O
regularne szóstaki oraz nieregularne ósmaki o prawidłowej budowie widlicy X
mocne ósmaki regularne i powyżej tej formy poroża. XX
II klasa wieku IV poroże
5 rok życia
słabe szóstaki i poniżej tej formy oraz ósmaki, których widlice mają odnogi równej długości lub stosunek długości grotu do odnogi wynosi mniej niż 3:1 O
regularne, mocne szóstaki oraz prawidłowo wykształcone ósmaki o masie poroża powyżej 100 dag (w Okręgu Katowickim) X
regularne, prawidłowo wykształcone ósmaki (medalowe) i powyżej tej formy poroża XX
V poroże i następne
6 rok życia i starsze
wszystkie byki poniżej ósmaka oraz ósmaki o wyraźnych cechach selekcyjnych (wygięte tyki, widlice o równej długości odnóg, wąsko ustawione tyki, stosunek długości grotu do odnogi wynosi mniej niż 3:1) oraz prawidłowo zrealizowany odstrzał łowny O
regularne, prawidłowo wykształcone ósmaki niemedalowe o masie poroża powyżej 120 dag (w Okręgu Katowickim) i byki powyżej ósmaka oraz odstrzał byka medalowego w 6 roku życia na odstrzał łowny X
odstrzał byka medalowego na odstrzał selekcyjny XX


Ustalenia dodatkowe

  1. Za łownego uznaje się byka w 7 roku życia i starszego o formie co najmniej regularnego, mocnego ósmaka o prawidłowo ukształtowanym porożu.
  2. Masa poroża określona w tabeli odnosi się do masy brutto (wieniec z czaszką, bez żuchwy).
  3. Wszelkich „odrostów” tyki, nietypowych dla poroża jelenia sika, nie traktuje się jako odnóg wieńca.
  4. Nie przyznaje się punktu niebieskiego za odstrzał prawidłowy w niższej klasie wieku niż określono w upoważnieniu.


Selekcja łań i cieląt

Pozyskanie łań i cieląt należy prowadzić poprzez odstrzał sztuk o masie tuszy mniejszej niż przeciętna w rejonie hodowlanym, łań starych i późno urodzonych cieląt. Jako zasadę należy przyjąć, że strzelając cielę z chmary, należy w pierwszej kolejności wybrać sztukę najsłabszą. Jeżeli istnieje konieczność odstrzału łani i jej cielaka, to jako bezwzględną zasadę należy przyjąć, że w pierwszej kolejności strzelamy cielę, a ewentualnie potem łanię – nigdy odwrotnie.