Gospodarka łowiecka obejmuje zespół planowanych i skoordynowanych czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie zwierzyną w myśl zasad ekonomii i zgodnie z założeniami ochrony przyrody oraz zgodnie z gospodarką rolną i leśną.

ambona

Kryteria oceny prawidłowości odstrzału byków jelenia sika w Okręgu Katowickim

Klasa wieku Poroże
rok życia
Opis poroża Ocena
I klasa wieku I poroże
2 rok życia
szpicaki o tykach cienkich, ostro zakończonych o długości do 15 cm O
szpicaki o tępo zakończonych tykach oraz szpicaki o tykach ostro zakończonych o długości powyżej 15 cm X
II poroże
3 rok życia
szydlarze i widłaki o tykach nie przekraczających 15 cm oraz widłaki o masie poroża do 40 dag (w Okręgu Katowickim) O
szydlarze o tępo zakończonych tykach powyżej 15 cm oraz mocne widłaki o masie poroża powyżej 40 dag (w Okręgu Katowickim) X
III poroże
4 rok życia
nieregularne szóstaki i poniżej tej formy oraz szóstaki o krótkich opierakach (do 3 cm) i bez opieraków oraz ósmaki mające widlice o równych długościach odnóg O
regularne szóstaki oraz nieregularne ósmaki o prawidłowej budowie widlicy X
mocne ósmaki regularne i powyżej tej formy poroża. XX
II klasa wieku IV poroże
5 rok życia
słabe szóstaki i poniżej tej formy oraz ósmaki, których widlice mają odnogi równej długości lub stosunek długości grotu do odnogi wynosi mniej niż 3:1 O
regularne, mocne szóstaki oraz prawidłowo wykształcone ósmaki o masie poroża powyżej 100 dag (w Okręgu Katowickim) X
regularne, prawidłowo wykształcone ósmaki (medalowe) i powyżej tej formy poroża XX
V poroże i następne
6 rok życia i starsze
wszystkie byki poniżej ósmaka oraz ósmaki o wyraźnych cechach selekcyjnych (wygięte tyki, widlice o równej długości odnóg, wąsko ustawione tyki, stosunek długości grotu do odnogi wynosi mniej niż 3:1) oraz prawidłowo zrealizowany odstrzał łowny O
regularne, prawidłowo wykształcone ósmaki niemedalowe o masie poroża powyżej 120 dag (w Okręgu Katowickim) i byki powyżej ósmaka oraz odstrzał byka medalowego w 6 roku życia na odstrzał łowny X
odstrzał byka medalowego na odstrzał selekcyjny XX