Gospodarka łowiecka obejmuje zespół planowanych i skoordynowanych czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie zwierzyną w myśl zasad ekonomii i zgodnie z założeniami ochrony przyrody oraz zgodnie z gospodarką rolną i leśną.

ambona

Pełny tekst załącznika do uchwały NRŁ nr 57/2005 z dnia 22 lutego 2005 r. o zasadach selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych można zobaczyć w formacie PDF tutaj.
Zawiera on zasady struktury pozyskania oraz kryteria oceny prawidłowości odstrzału łosi, jeleni szlachetnych, jeleni sika, danieli, saren, dzików i muflonów.

Struktura pozyskania:

a) w grupach płciowo - wiekowych

  • byki 30 - 40%
  • łanie do 50%
  • cielęta 10 - 20%


b) w klasach wieku danieli byków

  • I klasa wieku (1-2 poroża; 2-3 roku życia) 30 - 40%
  • II klasa wieku (3-6 poroża; 4-7 roku życia) 40 - 50%
  • III klasa (7 poroże i dalsze; 8 rok życia i starsze) do 20%


Kryteria oceny prawidłowości odstrzału danieli byków w Okręgu Katowickim

Klasa wieku Poroże
rok życia
Opis poroża Ocena
I klasa wieku 1 poroże
2 rok życia
guzikarze oraz szpicaki o średniej długości tyk do 12 cm O
szpicaki o średniej długości tyk 12-15 cm X
szpicaki o średniej długości tyk powyżej 15 cm XX
2 poroże
3 rok życia
szydlarze, słabe łyżkarze o średniej długości obu tyk do 40 cm i o średnim spłaszczeniu górnej części obu tyk węższym od 4 cm (w Okręgu Katowickim) O
łyżkarze o średniej długości obu tyk od 40 do 50 cm lub o średnim spłaszczeniu górnej części obu tyk od 4 do 6 cm (w Okręgu Katowickim) X
mocne łyżkarze o średniej długości obu tyk powyżej 50 cm lub o średnim spłaszczeniu obu tyk powyżej 6 cm (w Okręgu Katowickim) oraz łopatacze XX
II klasa wieku 3-6 poroże
4-7 rok życia
wszystkie formy poniżej łopatacza oraz łopatacze o głębokich zatokach rozdzielających płaszczyznę łopaty na co najmniej połowie jej długości, a także byki o wyjątkowo krótkich i wąskich łopatach O
byki o łopatach normalnie rozwiniętych, jednak o długości łopat poniżej połowy wysokości tyk X
byki o prawidłowych łopatach, których długość wynosi ponad połowę długości tyk XX
III klasa wieku 7 poroże i powyżej
8 rok życia i starsze
wszystkie formy poniżej prawidłowo rozwiniętego łopatacza, oraz normalnie rozwinięte łopatacze o masie poroża poniżej 2 kg (ustalonej dla okręgu) oraz prawidłowo wykonany odstrzał łowny O
mocne, prawidłowo rozwinięte łopatacze o masie poroża powyżej 2 kg (w Okręgu Katowickim) o trofeum niemedalowym pozyskane na odstrzał selekcyjny X
mocne, prawidłowo rozwinięte łopatacze o trofeum medalowym, pozyskane na odstrzał selekcyjny XX


Ustalenia dodatkowe:

  1. Za byka łownego uznaje się regularnego łopatacza w 8 roku życia i starszego o prawidłowo ukształtowanych łopatach.
  2. Podawana masa poroża jest masą brutto (poroże z czaszką, bez żuchwy).
  3. Za selekcyjne uznaje się wszystkie myłkusy i szydlarze w każdej klasie wieku i nie przyznaje się za ich odstrzał punktów niebieskich.


Selekcja łań i cieląt

Pozyskanie łań i cieląt należy prowadzić poprzez odstrzał sztuk o masie tuszy mniejszej niż przeciętna w rejonie hodowlanym łań starych i późno urodzonych cieląt. Jako zasadę należy przyjąć, że strzelając cielę z chmary, należy w pierwszej kolejności wybrać sztukę najsłabszą. Jeżeli istnieje konieczność odstrzału łani i jej cielaka, to jako bezwzględną zasadę należy przyjąć, że w pierwszej kolejności strzelamy cielę a ewentualnie potem łanię - nigdy odwrotnie.