Gospodarka łowiecka obejmuje zespół planowanych i skoordynowanych czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie zwierzyną w myśl zasad ekonomii i zgodnie z założeniami ochrony przyrody oraz zgodnie z gospodarką rolną i leśną.

ambona

Kryteria obowiązują do czasu wejścia w życie → Uchwały Nr 14/2015 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie zgodności odstrzału - ma to się stać z dniem wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie:
"4. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób sporządzania rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych dla sąsiadujących ze sobą obwodów łowieckich o zbliżonych warunkach przyrodniczych (rejonów hodowlanych) oraz sposób zatwierdzania rocznych planów łowieckich, uwzględniając zasadę optymalnego gospodarowania populacjami zwierząt łownych oraz ochrony lasu przed szkodami wyrządzanymi przez te zwierzęta".

Pełny tekst załącznika do uchwały NRŁ nr 57/2005 z dnia 22 lutego 2005 r. o zasadach selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych można zobaczyć w formacie PDF → tutaj.
Zawiera on zasady struktury pozyskania oraz kryteria oceny prawidłowości odstrzału łosi, jeleni szlachetnych, jeleni sika, danieli, saren, dzików i muflonów.
Z ww. załącznika nie dotyczą Okręgu Katowickiego zasady selekcji jelenia szlachetnego, z uwagi na występujące w całym okręgu nieustabilizowane populacje jeleni.
Zasady selekcji i gospodarowania nieustabilizowanymi populacjami jelenia szlachetnego określa Uchwała nr 71/2009 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 8 września 2009. Pełny tekst tej uchwały wraz z załącznikiem określającym kryteria znajduje się →tutaj.

Poniżej odnośniki do kryteriów oceny prawidłowości odstrzału obowiązujących w Okręgu Katowickim.