rog

Wizyty na stronie

Dzisiaj29
Wczoraj426
W tym tygodniu2577
W tym miesiącu11997
Ogółem575810

Obecnie na stronie
1
  1. Nowe przepisy wykonawcze w zakresie stosowania kas rejestrujących

1.1. Podstawa ustawowa stosowania kas rejestrujących:

Wymóg stosowania przez podatników VAT kas rejestrujących wprowadza ustawa z dnia 14 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, stwierdzając w art. 111 ust. 1 iż:

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Przez pojęcie sprzedaży należy tutaj rozumieć wykonywanie każdej czynności opodatkowanej tj. dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Ustawa zawiera delegację dla ministra finansów do wydawania rozporządzeń wykonawczych dotyczących w szczególności warunków zwolnienia określonych kategorii podatników oraz niektórych rodzajów czynności z obowiązku stosowania ewidencjonowania przy użyciu kas rejestrujących.

  1. 2. Nowe rozporządzenie w zakresie kas rejestrujących i jego skutki dla kół łowieckich

Nowym rozporządzeniem istotnie rozszerzającym obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących jest ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2012 r.). Weszło w życie od dnia 1 stycznia 2013 r.

Jego najważniejszym skutkiem jest obniżenie kwoty sprzedaży („progu sprzedaży”) uprawniającej do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej.

W § 3 ww. rozporządzenia minister finansów stanowi co następuje:

ust. 1. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r.:

1) podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł;

2) podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2012 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł;

Istotny zapis zawiera również § 5 ust 1 rozporządzenia, który stanowi:

. W przypadku podatników, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 [czyli takich, którzy za poprzedni rok mieli kwotę sprzedaży na rzecz osób fizycznych poniżej progu 20.000 PLN uprawniającego do zwolnienia], zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w kwocie 20.000 zł.

Innymi słowy jeżeli koło łowieckie w 2013 r. przekroczy próg 20.000 zł sprzedaży na rzecz osób fizycznych lub rolników ryczałtowych – to po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu w którym przekroczyło ten próg obrotu musi ono zacząć stosować kasę fiskalną.

Należy zwrócić pilną uwagę na rozpowszechniony wśród kół łowieckich a błędny pogląd, że przejście na wyłącznie bezgotówkowe (przelewowe) rozliczenia z członkami kół z tytułu opłat za tusze zwierzyny brane na użytek własny zwalnia z obowiązku stosowania kas fiskalnych. Jest to pogląd błędny

Wynika z błędnej interpretacji pkt 34 w załączniku (tabeli) do rozporządzenia zawierającej czynności zwolnione z ewidencjonowania przy użyciu kas fiskalnych.

Przepis ten ma następujące brzmienie:

II. Sprzedaż dotycząca szczególnych czynności

34

Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie są spełnione następujące warunki:

1) każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której są zawarte dane identyfikujące odbiorcę;

2) liczba świadczonych usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20

Z powyższego wyraźnie wynika, ze zwolnienie to ma zastosowanie wyłącznie do świadczenia usług nie zaś do dostawy towarów. Odpłatne nabycie od koła łowieckiego przez jego członka tuszy zwierzyny na użytek własny jest natomiast dostawą towaru w rozumieniu przepisów ustawy o VAT – w związku z powyższym zwolnienie z pkt 34 załącznika do rozporządzenia nie może mieć zastosowania.

Reasumując: zarządy kół łowieckich, w szczególności skarbnicy w porozumieniu z osobami prowadzącymi księgowość koła muszą sprawdzić wysokość kwot sprzedaży zrealizowanej przez dane koło na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy. Jeżeli kwota ta przekracza kwotę 20.000 zł wówczas koło łowieckie będzie musiało wprowadzić do stosowania kasy rejestrujące.