2019 Konkurs banner

 


rog

Wizyty na stronie

Dzisiaj456
Wczoraj586
W tym tygodniu456
W tym miesiącu13380
Ogółem824923

Obecnie na stronie
3
Online

Informujemy, że Zarząd Okręgowy po uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Hodowlanej Okręgowej Rady Łowieckiej podjął Uchwałę Nr 1/4/2016 z dnia 06.04.2016 roku o zmianie kryteriów oceny prawidłowości odstrzału → sarn rogaczy (zmiana masy parostków ustalonej dla okręgu).

Zmienione kryteria obowiązują do czasu wejścia w życie → Uchwały Nr 14/2015 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie zgodności odstrzału - ma to się stać z dniem wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie:
"4. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób sporządzania rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych dla sąsiadujących ze sobą obwodów łowieckich o zbliżonych warunkach przyrodniczych (rejonów hodowlanych) oraz sposób zatwierdzania rocznych planów łowieckich, uwzględniając zasadę optymalnego gospodarowania populacjami zwierząt łownych oraz ochrony lasu przed szkodami wyrządzanymi przez te zwierzęta".