Żywot łowiecki ma w sobie to niezrównanie rozkoszne, że jest cały stopniowym wcielaniem w życie i ziszczaniem się najczarowniejszych snów. Jawa zaś od tych snów bywa najczęściej stokroć jeszcze piękniejsza.

- Julian Ejsmond

 

Julian Fałat - Odpoczynek myśliwego

- Julian Fałat -
"Odpoczynek myśliwego"

 

Łowiectwo w Polsce funkcjonuje na podstawie ustawy z 13.10.1995. i jako integralny element ochrony środowiska, oparte jest na trzech podstawowych zasadach:

  1. Zwierzyna w stanie wolnym jest własnością Skarbu Państwa.
  2. Gospodarka łowiecka prowadzona jest w ramach obwodów łowieckich, których granice określane są w oparciu o kryteria przyrodnicze. Powierzchnia obwodu łowieckiego nie może być mniejsza niż 3000 ha.
  3. Realizacja zadań państwa w dziedzinie łowiectwa przekazana jest wyspecjalizowanej organizacji pozarządowej, jaką jest Polski Związek Łowiecki.

Polski model łowiectwa jest powszechnie uznawany za optymalny dla państw o rozdrobnionej strukturze własności gruntów.

Każdy obywatel państwa polskiego ma prawo do uprawiania łowiectwa. Pełne uprawnienia łowieckie wynikają z uzyskania odpowiednich kwalifikacji i nabywa się je dwustopniowo przez co najmniej 4 lata. Składa się na to roczny staż łowiecki i zakończone egzaminem szkolenie podstawowe. Po trzech latach posiadacz uprawnień podstawowych może przystąpić do szkolenia i zdając egzamin z zasad selekcji osobniczej samców zwierzyny płowej uzyskuje pełne uprawnienia łowieckie. W kraju mamy około 60 000 myśliwych selekcjonerów, to znaczy 60% członków Polskiego Związku Łowieckiego posiada pełne uprawnienia łowieckie. Aby zostać przyjętym na roczny staż kandydacki, wystarczy zgłosić się do właściwego według miejsca zamieszkania Zarządu Okręgowego PZŁ Cały proces szkoleniowy, a więc staż, szkolenie teoretyczne i egzaminy, organizuje Polski Związek Łowiecki.

Prawo do polowania wynika z tytułu własności zwierzyny (Skarb Państwa) i nie jest bezpośrednio powiązane z własnością gruntu. Zrzeszone w Polskim Związku Łowieckim koła łowieckie dzierżawią prawo do polowania na terenie obwodów łowieckich, w zamian za co zobowiązane są, oprócz opłaty z tytułu dzierżawy, do prowadzenia na własny koszt gospodarki łowieckiej. Właściciele gruntów, na terenie których prowadzona jest gospodarka łowiecka, reprezentowani są w sprawach dzierżawienia prawa do polowania i ustalania rocznych planów łowieckich przez urzędy gminne. Skarb Państwa, jako właściciel zwierzyny w stanie wolnym, reprezentowany jest przez starostwa l Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych. Obwody łowieckie, których w roku 2001 było 5118 (blisko 90% powierzchni kraju), dzielą się na leśne (na terenie których grunty leśne stanowią co najmniej 40% ogólnej powierzchni) i polne. Podlegają wydzierżawieniu kołom łowieckim zrzeszonym w PZŁ na okres nie krótszy niż 10 lat (4766 obwodów), bądź są wyłączone z wydzierżawienia i przeznaczone na cele naukowe, szkoleniowe oraz hodowlane jako baza przeprowadzanych introdukcji i zasiedleń (352 obwody). Większość tych obwodów znajduje się w gestii Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, pozostałe zarządzane są przez placówki naukowe, Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz Polski Związek Łowiecki.